BIBLIA NUEVO TESTAMENTO – BIBLE – NEW TESTAMENT – Sacra – Novum Testamentum